Sociale innovatie

Sociale innovatie: relevant, actueel, zinvol, noodzakelijk en eigenlijk heel logisch.

Sociale innovatie, wat is dat eigenlijk?
Laten we eens kijken op de online vrije encyclopedie wikipedia: Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn.

Waarom is dit belangrijk?
De innovatieparadox: Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven veel kennis ontwikkelen. Het succes van innovatie wordt echter slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en voor 75% door factoren op het gebied van mens en organisatie. Volgens onderzoekers als prof. dr. H. W. Volberda zouden bedrijven meer moeten inzetten op organisatie- en managementvernieuwing. (bron wederom Wikipedia).

Veel projecten en veranderingsprocessen slagen niet. Afhankelijk van hoe je ‘slagen’ definieert faalt zelfs 80%. Dat percentage kan flink omlaag. Dat vergt echter een andere manier van met elkaar omgaan. In plaats van een manier van samenwerken die wordt gebaseerd op:

contracten / afspraken / wantrouwen / controleren /   indekken    /   doelen

is het nodig samen te werken op basis van:

bijdrage     /    ideeën     /  vertrouwen  /    initiatief    /   creativiteit / resultaten

Sterk hiërarchisch en sturend leiderschap gaat daar niet bij helpen. Het zondermeer wisselen van leiderschapstijl ook niet. Daar is een meer geleidelijke ontwikkeling voor nodig. Wat helpt is een nieuwe manier van samenwerken waarbij steeds het leveren van een relevante bijdrage voorop staat. Wat is het belang? Vervolgens kan in goede samenwerking bepaald worden hoe dat belang het beste kan worden gediend. Daarbij verschillen de rollen en de daaruit voortvloeiende invloed van een leider en een medewerker. Ze kunnen gebruik makend van deze invloed samen optrekken in functie van het belang, in plaats van hun verschillende belangen tegenover elkaar zetten in functie van het al of niet moeten voldoen aan eerder gemaakte afspraken. Als deze ontwikkeling plaatsvindt is dat een zinvolle bijdrage aan sociale innovatie.

 

 

2 Comments

  1. Edwin Welling May 27, 2011
    • Hans May 27, 2011

Leave a Reply