Month: May 2011

Sociale innovatie

Sociale innovatie: relevant, actueel, zinvol, noodzakelijk en eigenlijk heel logisch.

Sociale innovatie, wat is dat eigenlijk?
Laten we eens kijken op de online vrije encyclopedie wikipedia: Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn.

Waarom is dit belangrijk?
De innovatieparadox: Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven veel kennis ontwikkelen. Het succes van innovatie wordt echter slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en voor 75% door factoren op het gebied van mens en organisatie. Volgens onderzoekers als prof. dr. H. W. Volberda zouden bedrijven meer moeten inzetten op organisatie- en managementvernieuwing. (bron wederom Wikipedia).

Veel projecten en veranderingsprocessen slagen niet. Afhankelijk van hoe je ‘slagen’ definieert faalt zelfs 80%. Dat percentage kan flink omlaag. Dat vergt echter een andere manier van met elkaar omgaan. In plaats van een manier van samenwerken die wordt gebaseerd op:

contracten / afspraken / wantrouwen / controleren /   indekken    /   doelen

is het nodig samen te werken op basis van:

bijdrage     /    ideeën     /  vertrouwen  /    initiatief    /   creativiteit / resultaten

Sterk hiërarchisch en sturend leiderschap gaat daar niet bij helpen. Het zondermeer wisselen van leiderschapstijl ook niet. Daar is een meer geleidelijke ontwikkeling voor nodig. Wat helpt is een nieuwe manier van samenwerken waarbij steeds het leveren van een relevante bijdrage voorop staat. Wat is het belang? Vervolgens kan in goede samenwerking bepaald worden hoe dat belang het beste kan worden gediend. Daarbij verschillen de rollen en de daaruit voortvloeiende invloed van een leider en een medewerker. Ze kunnen gebruik makend van deze invloed samen optrekken in functie van het belang, in plaats van hun verschillende belangen tegenover elkaar zetten in functie van het al of niet moeten voldoen aan eerder gemaakte afspraken. Als deze ontwikkeling plaatsvindt is dat een zinvolle bijdrage aan sociale innovatie.

 

 

Boekpresentatie samen met Rudy Vandamme

19 mei 2011 heb ik mijn boek “Zinvol ontwikkelen – leiderschap zonder hiërarchie” gepresenteerd in een bijeenkomst bij de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Rudy Vandamme hield eveneens een presentatie. Hij is de schrijver van het voorwoord van mijn boek, een belangrijke inspiratiebron en leraar.

De aanwezigen, ca. 35 gasten, ontvingen een welkomstwoord van Marianne Verhage, manager transfer van de afdeling Sociale Studies. Daarna kreeg ik de gelegenheid te presenteren over het onderwerp ‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Na enkele voorbeelden dachten de deelnemers na of zij in hun omgeving situaties herkennen waarbij mensen ogenschijnlijk zinloze taken uitvoeren “omdat dat zo is afgesproken”. Het zou mooi zijn als we een beweging kunnen creëren van doelen halen en afspraken nakomen naar ontwikkelen, waarbij steeds het belang van wat je doet centraal staat. De verhouding leider – medewerker verandert dan van ‘boven – onder’ naar ‘samen gericht op het belang’.

Rudy Vandamme haakte daar vervolgens met het grootste gemak op in. Uit zijn ruime ervaring geeft hij voorbeelden die aansluiten en verdere verdieping geven. Het accent kwam te liggen op ecologie. Een woord dat ten onrechte beperkt wordt tot milieu; het gaat om het verbinden met je omgeving, met het grotere geheel. Het vraagt moed, creativiteit en leiderschap om daar de kansen voor een relevante bijdrage te identificeren en te benutten. Als je meer wilt weten, lees dan over de transitiebeweging via deze link

Marianne Verhage benoemde de passie en gedrevenheid waarmee gesproken was als onderdeel van identiteit. Dat is een overeenkomst tussen Rudy en mij en ook  de CHE is een instelling met een eigen identiteit die met passie wordt vormgegeven in het onderwijs dat daar gegeven wordt.

Borrel en boeken signeren; leuke gesprekken. Helaas ging letterlijk vrij snel het licht uit. Het was een leuke avond. CHE, bedankt!

foto’s worden geplaatst zodra ik ze heb ontvangen!

 

 

Retraite

Van 9 tot 16 mei ben ik er even tussenuit. Even terugtrekken ofwel ‘retraite’ houden. Ik doe dat vanuit mijn rol als vrijwilliger bij Stichting De Spil. Daarbij begeleid ik een wandelretraite in Ierland. Genieten van de natuur en van rust. En inspiratie opdoen over St. Patrick, een belangrijke persoon in de verspreiding van het Christendom in Europa.
Patrick, die rond 400 na Chr. een romeinse opvoeding genoot, kwam noodgedwongen in Ierland terecht. Hij heeft daar aansluiting gevonden bij de Ieren, op dat moment nog een ruw en gewelddadig volk. Hij wist goed aan te sluiten bij de Keltische cultuur en leefgewoonten en vertelde het evangelie in hun eigen taal.

Ik kan het niet laten om dit nog even te beschouwen vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering. Hij wilde mensen wel tot geloof brengen, maar sloot aan bij wat er al was. Hij wilde ze niet veranderen, want mensen willen niet veranderd worden. Een benadering die uiteindelijk voor een belangrijke ontwikkeling zorgde van het protestantisme in West Europa.