Zinvol Ontwikkelen met Scrum

 • June 8, 2011

Scrum is een revolutionaire projectmanagement methode voor ICT; omgaan met verandering, cyclisch werken, prioriteren op toegevoegde waarde, zelfsturing: er zijn veel parallellen met Zinvol Ontwikkelen.

Bij 42 Solutions heb ik enige tijd geleden al eens kennisgemaakt met Scrum. Recent raadde Leon de Rijke mij het boekje “De kracht van Scrum” aan. Een aanrader voor iedereen die snel wat meer wil weten over dit onderwerp. Het mooie is dat de principes die Scrum sterk maken ook in de Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen zijn terug te vinden.

Scrum is het IT antwoord op problemen als enorme budgetoverschrijdingen, klanten die achteraf niet tevreden zijn over het vooraf gedefinieerde product, stress die ontstaat om slecht gekozen doelen en deadlines te moeten halen etc. Dit antwoord komt voort uit een aantal essentiële paradigma’s. Deze worden hierna toegelicht.

1. Verwelkom de verandering
Stel dat je je gehele project vooraf wil definiëren en  uitstippelt hoe je dat gaat realiseren. Elke wijziging die vervolgens plaatsvindt is dan lastig, vervelend zelfs, omdat jouw plan niet meer gaat werken. Zelfs nieuwe klantwensen lijken dan niet meer welkom. In plaats daarvan is het belangrijkste Scrum paradigma: verwelkom de verandering! Gaandeweg ontstaan nieuwe inzichten, die alleen maar kunnen leiden tot een nog beter resultaat. Je moet dan wel je manier van werken flexibel maken.

2. Ontwikkel via korte cycli
Omdat er mogelijk toch veranderingen gaan plaatsvinden detaillieer je in Scrum alleen de plannen voor de korte termijn, voor de komende te doorlopen cyclus. Na elke cyclus evalueer je en verwerk je feedback:

– nieuwe wensen en inzichten die tot een beter product kunnen leiden
– ervaringen met de werkwijze om de volgende cyclus nog beter te kunnen presteren

3. Prioriteer op toegevoegde waarde
Na elke cyclus wordt afgestemd met de klant (of product eigenaar) wat in de volgende cyclus de meest essentiële ontwikkeling is. De klant is dus betrokken bij het geleidelijk tot stand komen van het product, waarbij altijd de belangrijkste onderdelen het eerst klaar zijn.

4. Zelfsturing
Het ontwikkelteam is zelf de baas over het werkproces, maakt per cyclus een eigen planning en taakverdeling. Omdat de cycli kort zijn en dus regelmatig wordt geëvalueerd zal dit steeds beter gaan verlopen. De planning wordt haalbaar èn de productiviteit wordt hoog.

Vergelijking met de Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen

ad 1: Verwelkom de verandering
Heel weinig projecten of veranderingsprocessen verlopen precies zoals vooraf is bedacht. Het is noodzakelijk je processen flexibel in te richten om met voortschrijdend inzicht de plannen steeds verder te kunnen optimaliseren. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Scrum en van Zinvol Ontwikkelen.

ad 2: Ontwikkel via korte cycli
In Scrum heet een cyclus een “Sprint”. In Zinvol Ontwikkelen heet dit een “Ontwikkelslag”. Beide methodieken sluiten een cyclus af met evalueren.

ad 3: Prioriteer op toegevoegde waarde
Zinvol Ontwikkelen gaat steeds uit van de vraag: Wat is het belang? Dat is de leidende vraag bij het gehele proces en bij eventueel in te richten deelprocessen. Scrum voegt hier handige tools toe voor het prioriteren van deze deelprocessen. Beide methoden vereisen vervolgens helderheid bij alle betrokkenen over het te bereiken resultaat van de sprint of de ontwikkelslag.

Ad 4: Zelfsturing
Beide methoden gaan uit van het principe dat de teamleden, experts, betrokkenen, zelf hun vak het beste beheersen. Van deze vakkennis wordt gebruik gemaakt bij het stroomlijnen van het proces. Zinvol Ontwikkelen bevat richtlijnen voor het delegeren vanuit gelijkwaardige relaties, Scrum bevat procestools om samen tot een inzichtelijke taakverdeling te komen.

De verschillen

Scrum is bij uitstek geschikt voor waar het is ontstaan: softwareontwikkeling. Daarbij is het met name geschikt voor teams  van 5 tot 9 personen (ontwikkelaars en testers). Werken met Scrum vergt de keuze voor een totaal andere, vernieuwende aanpak. Je kan wel enkele van de tools gebruiken, maar dan werk je nog niet volgens Scrum.

Zinvol Ontwikkelen is ontstaan vanuit bedrijfskundige projecten en veranderingen. Het is een ontwikkelingsgerichte benadering voor persoonlijke ontwikkeling en voor het ontwikkelen van projecten en organisaties. Zinvol Ontwikkelen is gemakkelijk in te passen, je kan klein beginnen waarna het geleidelijk uitgebreider kan worden toegepast. Deze benadering is meer ‘inside out’.

Tenslotte
Zowel Scrum als Zinvol Ontwikkelen voegen weinig toe als je vooraf alles wil vastleggen en op deze manier controle wil creëren over wat komen gaat. Als je vooraf zeker weet wat en hoe je wilt ontwikkelen, gebruik dan geen cyclische methode maar een lineaire projectmanagement aanpak.

Verwacht je veranderingen en voortschrijdend inzicht? Verwelkom de verandering!! Bouw aan vertrouwen en zelfsturing door het hanteren van een cyclische methodiek. Scrum, Zinvol Ontwikkelen of beiden. De onderliggende principes komen overeen.

Zelf “De kracht van Scrum” lezen? Bestel hier

 1. Reply

  Leon,
  Een uitgangspunt volgens ‘de kracht van Scrum’ is als je begint de methodiek integraal toe te passen en daarna eventueel te ‘tailoren’, naar behoefte aan te passen. Daarbij horen diverse rollen (product owner, scrum master) en procedures (sprint planning meeting, planning poker, scrum bord, retrospective meeting). Je kan het wel stapsgewijs (of: scrumsgewijs?) implementeren.
  Zinvol ontwikkelen is een manier van denken en met elkaar omgaan gebaseerd op vergelijke uitgangspunten als scrum. Deze manier van denken kan in elke rol en voor elke deeltaak worden toegepast. Dat is juist handig: een soort universele tool. Aanpassen en loslaten wat voor de specifieke situatie weinig toevoegt wordt juist aanbevolen.

  Een mogelijk scenario van Scrum binnen Zinvol Ontwikkelen is jouw 2e vraag. Dit kan lijkt me in een groter project, waarbij iedereen bekend is met de werkwijze uit Zinvol Ontwikkelen en daarnaast het proces, tools en rollen uit Scrum gebruikt worden. Voor interne innovatieprojecten bijvoorbeeld, wellicht voor verandertrajecten of voor het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen van zodanige omvang dat er één of meer teams samen aan werken.

 2. Reply

  Interessant om zoveel overeenkomsten te zien tussen Scrum en Zinvol Ontwikkelen. Zijn er ook onoverkoombare verschillen? Zaken of uitgangspunten die tegenover elkaar staan?

  Zijn er scenario’s te bedenken waarbij Scrum bínnen Zinvol Ontwikkelen gehanteerd wordt?

Leave a Comment